fbpx

รับสมัครตำแหน่งช่างทันตกรรม

Home / รับสมัครตำแหน่งช่างทันตกรรม

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : ช่างทันตกรรม (จำนวน 2 อัตรา)

หน่วยงาน ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา อนุปริญญาตรี หรือ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างทันตกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม
  2. มีประสบการณ์ทางด้านช่างทันกรรมอย่างน้อย 2 ปี
  3. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความใส่ใจกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ดูแลห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้งด้านความปลอดภัย มาตรฐานการปลอดเชื้อ
  2. บริหารจัดการความพร้อมทางวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงานด้านเอกสารการรับ-ส่งงานจากลูกค้าภายในและภายนอก ให้พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. ออกแบบชิ้นงาน, ครอบฟัน, สะพานฟัน, วีเนียร์, อินเลย์ ออนเลย์, Digital Guided, ชิ้นงานทันตกรรมบนรากฟันเทียมทุกประเภท ชิ้นงานแลปแบบถอดได้ ชิ้นงานเกี่ยวกับงานจัดฟัน และงานแลปทันตกรรมอื่นๆทุกประเภท
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ความก้าวหน้าในสายงาน

[NEXForms id=”7″ ]